Landbouw en voedsel

Het grondgebied van de provincie Utrecht bestaat voor meer dan de helft uit landbouwgrond. Deze landbouw is in transitie. Agrariërs zijn niet meer alleen voedselproducenten, maar worden steeds meer gezien als beheerders van het land. Zij combineren voedselproductie met andere functies. GroenLinks kiest voor duurzame landbouw: in ecologisch, economisch en sociaal opzicht. Dieren hebben een goed leven en boeren krijgen een eerlijke prijs voor gezonde producten.

 • In 2040 is de landbouw circulair, natuurinclusief en energie- en klimaatneutraal. 
 • Veehouderijen scoren steeds hoger in het sterrensysteem van de Dierenbescherming. Dieren krijgen voldoende licht, verse lucht en ruimte en kunnen de wei in als ze willen.
 • Geen chemische bestrijdingsmiddelen meer, maar natuurlijke plaag- en onkruidbestrijding en combinatieteelt. 
 • Natuur en agrarische bedrijfsvoering versterken elkaar. Onder andere door extensief beheer, zachte overgangen tussen landbouw en natuur en door bloemrijke bermen. 
 • We willen dat de provincie grond- en fosfaatrechten aankoopt van boeren die willen stoppen.
 • Maatregelen om stalbranden en verstikking te voorkomen.
 • Bodemdaling is uiterlijk in 2050 gestopt. Het waterpeil gaat omhoog.
 • Het wordt voor consumenten makkelijker om te kiezen voor groen en gezond voedsel. Agrariërs ontvangen een eerlijke prijs. Een provinciale voedselagenda legt daarvoor de basis. 
 • Vrijkomende agrarische bebouwing wordt getransformeerd of gesloopt. De provincie investeert extra in het bestaande VAB-loket waar agrariërs gemakkelijk terecht kunnen voor advies en hulp.
 • Een nieuwe stal wordt alleen gebouwd als eerst een oude verdwijnt.
 • De provincie stimuleert de bouw van circulaire stallen, zodat de verwijdering aan het einde van de levensduur gemakkelijker is. 

PROGRAMMA 2019-2023

Download hier het verkiezingsprogramma als PDF

PROGRAMMA