Nieuws van Jeroen Bart

Op naar brede welvaart in Utrecht

Begin dit jaar besloot Provinciale Staten tot de oprichting van de Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). De oprichting is inmiddels een feit en dat is maar goed ook. De ROM helpt namelijk bij het ondersteunen van bedrijven die in de problemen zijn gekomen door de coronacrisis. Het langere termijndoel van de ROM is om te komen tot brede welvaart in Utrecht.

Statenlid Jeroen Bart: “Bij brede welvaart staan welzijn, natuur en klimaat voorop en niet langer economische groei. GroenLinks is blij dat dit doel dankzij onze destijds aangenomen motie nu ook is verankerd in de akte van oprichting. Daarmee is voor langere termijn een koerswijziging ingezet in het economisch beleid van de provincie Utrecht!”

Lees verder

Economie moet zich richten op brede welvaart

Het beleid van de provincie moet zich niet richten op economische groei, maar op brede welvaart. Dankzij een aangenomen motie van GroenLinks gaat brede welvaart ook het doel worden van de nieuw op te richten Regionale Ontwikkelingsmaatschappij (ROM). Daarmee investeert de provincie Utrecht in een toekomstbestendige, circulaire en gezonde economie.

Statenlid Jeroen Bart: “Economische groei is al sinds jaar en dag het doel van de overheid. De gedachte is dat iedereen daar uiteindelijk beter van wordt, maar dat is niet zo. Veel van die groei komt terecht bij het rijkste deel van de bevolking, daarnaast zorgt het voor onevenredige belasting van natuur, klimaat en milieu en werkt het ongelijkheid in de hand. Oneindige groei in een eindige wereld is onhoudbaar.”

Lees verder

Volle vaart aan de slag met een groene en sociale energietransitie

Klimaatverandering vraagt een voortvarende aanpak en versnelling van de energietransitie. Dat is ook het uitgangspunt van het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Met het door Provinciale Staten aangenomen programmaplan energietransitie gaat er vaart gezet worden. En dat mag ook, want waar Nederland het slechtste jongetje van Europa is, is Utrecht dat van Nederland.

Statenlid Jeroen Bart: “Het is dan ook tijd om vaart te zetten! We willen daarbij echter niet alleen een groene, maar ook een sociale energietransitie. Bij de behandeling van het plan in Provinciale Staten hebben we daarom extra aandacht gevraagd voor mensen met een kleine beurs.”

Lees verder

GroenLinks steunt het Klimaatakkoord

Aan alle provincies wordt het Klimaatakkoord, evenals de daarbij behoren afspraken en maatregelen, ter ondertekening voorgelegd. GroenLinks ziet het Klimaatakkoord als een belangrijke stap om klimaatverandering tegen te gaan en heeft dan ook ingestemd met de ondertekening. Het voorstel hiertoe in Provinciale Staten van Utrecht werd door een ruime meerderheid aangenomen.

Statenlid Jeroen Bart: “Het Klimaatakkoord is een stap in de goede richting. We hadden als GroenLinks echter wel andere keuzes gemaakt. Zo komt de rekening nu nog te veel bij inwoners te liggen. Daarom zijn we ook blij dat er in Utrecht een provinciaal fonds komt voor mensen met een smalle beurs.”

Lees verder

GroenLinks kritisch over handelsreis naar China

Inmiddels is de discussie ook landelijk losgebarsten, maar door GroenLinks en een aantal andere Statenfracties is vorige week al een duidelijk signaal afgegeven aan het college van Gedeputeerde Staten om kritisch te kijken naar de mensenrechtensituatie in, en de handelsrelatie met, China. Dit naar aanleiding van een geplande bedrijvenmissie vanuit de provincie naar China en Hong Kong in november.

Statenlid Jeroen Bart: “China heeft een slechte reputatie op het gebied van mensenrechten, daarom is het wat GroenLinks betreft niet vanzelfsprekend om een bedrijvenreis naar dit land te organiseren. We hebben het college dan ook gevraagd om een evaluatie van het vriendschapsverdrag tussen de provincie Utrecht en Guangdong, en wat wij daarin doen om de mensenrechtensituatie te verbeteren. Als een dergelijke missie niet aan verbetering bijdraagt, dan moeten zowel het vriendschapsverdrag als toekomstige missies serieus heroverwogen worden.”

Lees verder

Provincie gaat aan de slag met Regionale Energiestrategieën

GroenLinks wil vaart maken richting een schone energievoorziening. Daarvoor is het nodig om meer schone energie op te wekken, ook in de provincie Utrecht. Per regio wordt bekeken hoeveel en waar schone energie moet worden opgewekt via zogenaamde Regionale Energiestrategieën. De provincie gaat deze RES’en actief ondersteunen.

Statenlid Jeroen Bart: “We vinden het belangrijk dat in alle drie de RES-regio’s in de provincie Utrecht een ambitieus plan komt te liggen. Op dit moment doen we namelijk nog lang niet genoeg om de klimaatdoelstellingen uit het Akkoord van Parijs te halen. Daarbij is echter ook belangrijk dat inwoners mee kunnen denken en mee kunnen profiteren. Dat hebben we ook meegegeven aan het college en is voor GroenLinks een voorwaarde voor een geslaagde energietransitie!”

Lees verder