Nieuws van Erna Kotkamp

Versnelling realisatie natuur in de groene contour

De provincie Utrecht gaat meer werk maken van de realisatie van natuur in de zogenaamde groene contour. Dit dankzij een aangenomen motie van GroenLinks, PvdA, D66, CDA, VVD en PvdD.

Statenlid Erna Kotkamp: “De afgelopen jaren is er vrijwel geen natuur gerealiseerd in de groene contour, terwijl deze gebieden wel van groot belang zijn voor het natuurnetwerk en de biodiversiteit. Er is dan ook meer inzet nodig en met deze motie is daar de eerste stap toe gezet!”

Lees verder

Nieuwe Commissaris van de Koning moet verbinder en vernieuwer zijn

De provincie Utrecht is op zoek naar een nieuwe Commissaris van de Koning. Provinciale Staten hebben daarvoor op maandag 11 juni het profiel vastgesteld waarop potentiële kandidaten kunnen solliciteren. Het profiel werd met steun van alle partijen vastgesteld.

Statenlid Erna Kotkamp: “Er is een goed proces doorlopen om te komen tot de profielschets. Voor GroenLinks is het in ieder geval belangrijk dat de nieuwe commissaris ervoor zorgt dat mensen met uiteenlopende visies, belangen en achtergronden zich gehoord voelen en betrokken worden, een echte verbinder dus.”

Lees verder

Verhuizing van de Marinierskazerne in Doorn

Mariniers

De afgelopen weken is enige ophef ontstaan over de verhuizing van de Van Braam Houckgeestkazerne in Doorn. De intentie van Defensie is dat deze in 2022 naar Vlissingen zal verhuizen. Er zijn zowel lokaal als landelijk zorgen over het effect van deze verhuizing op de mariniers van deze kazerne, zo zouden veel mariniers bij het korps vertrekken door de verhuizing. GroenLinks stelde hier in de Tweede Kamer schriftelijke vragen over en in Provinciale Staten werd een motie ingediend door de PVV met het verzoek aan de provincie om actief te lobbyen voor het behoud van de marinierskazerne in Doorn. GroenLinks heeft tegen deze motie gestemd.

Statenlid Erna Kotkamp: “We delen de zorg van onze Tweede Kamer fractie in deze, maar het besluit is destijds door Defensie genomen omdat ze graag wilden uitbreiden in Doorn maar dit niet op de huidige locatie kon. Onder andere vanwege de bescherming van de aangrenzende natuur. Deze situatie is ongewijzigd en zonder veranderende omstandigheden vinden wij het niet wenselijk dat de provincie zich hier in gaat mengen.”

Lees verder

Woningen bouwen waar behoefte aan is

Op 6 november is door Provinciale Staten een motie van GroenLinks, PvdA, VVD, CDA en D66 aangenomen die het college van Gedeputeerde Staten oproept om een onderzoek te doen naar de aansluiting tussen het type woningen en de vraag naar woningen in de provincie Utrecht. Er is namelijk een grote behoefte aan woningen in de provincie, maar het soort woningen dat mensen zoeken sluit niet altijd aan bij het aanbod.

Lees verder

Medicijnresten uit rioolwater zuiveren

Op 6 november is Statenbreed een motie ingediend en aangenomen om te onderzoeken of de rioolzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht uitgebreid kunnen worden met een extra ‘trap’ om medicijnresten uit het rioolwater te halen. Op dit moment worden deze medicijnresten niet of maar zeer beperkt uit het rioolwater gehaald en daardoor komen deze terecht in het oppervlakte- en grondwater en uiteindelijk het drinkwater.

Statenlid Erna Kotkamp: “Medicijnresten in het water vormen een risico voor zowel de natuur als de volksgezondheid. GroenLinks is dan ook blij dat met deze motie de eerste stappen worden gezet om deze resten voortaan uit het rioolwater te filteren.”

Lees verder

Inwoners beter betrekken bij kap van bomen

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop inwoners betrokken worden bij de kap van bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen. Om deze bomen te kappen volstaat het namelijk om een melding te doen bij de provincie en hoeven omwonenden niet geïnformeerd te worden. GroenLinks vindt dat inwoners wel betrokken zouden moeten worden bij dergelijke ingrepen.

Statenlid Erna Kotkamp: “Procedureel is het zo dat voor de kap van bomen die in het buitengebied staan, en onder de Wet Natuurbescherming vallen, een melding aan de provincie volstaat. De provincie kan in dat geval een kapverbod opleggen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan kunnen bomen gekapt worden zonder dat omwonenden hiervan op de hoogte gesteld worden. Wij vinden dat omwonenden tenminste geïnformeerd moeten worden en dat de provincie daar ook op moet toezien.”

Lees verder