voorzittershamer
voorzittershamer

Gezocht: nieuwe voorzitter bestuur

De huidige voorzitter van het bestuur van GroenLinks Provincie Utrecht legt na de Provinciale Statenverkiezingen zijn hamer neer. Het bestuur zal daarom op de PLV in april 2019 een nieuwe kandidaat-voorzitter voordragen. Belangstellenden kunnen zich melden bij de secretaris.

Functieprofiel Voorzitter

De voorzitter is een bindend persoon, niet alleen op het politieke vlak maar ook op het terrein van intermenselijke relaties. Iemand met bestuurlijk en politiek gevoel, die initiatieven neemt, aanjager en de coördinator van het bestuur is. Iemand die overzicht heeft van wat er in de provincie speelt en het bestuur naar buiten kan vertegenwoordigen. Netwerkvaardigheden zijn daarbij zeker van belang.

Taken en verantwoordelijkheden

 • De voorzitter onderhoudt het contact met de Statenfractie, en heeft daarvoor regelmatig overleg met de fractievoorzitter.
 • De voorzitter ziet erop toe dat er jaarlijks jaargesprekken plaatsvinden met de statenleden.
 • De voorzitter onderhoudt de contacten met het Partijbestuur, met de bestuursvoorzitters van de Provinciale besturen van Groenlinks en met bestuursvoorzitters van politieke partijen in de Provinciale Staten van Utrecht.
 • Bij conflicten in de provincie is de voorzitter het eerste aanspreekpunt, bijvoorbeeld ook voor de pers.
 • De voorzitter heeft een belangrijke begeleidende bestuurlijke rol in de periode rond de Provinciale Verkiezingen, bij het opstellen van een concept kandidatenlijst en na de verkiezingen, indien aan de orde, bij de vorming van het college van Gedeputeerde Staten.
 • De voorzitter zit bestuursvergaderingen en provinciale ledenvergaderingen voor.

Competenties

 1. Je bent een inspirerende en verbindende persoonlijkheid. Je bent positief en weet te enthousiasmeren. Je draagt zorg voor een goede sfeer in het bestuur en de provincie;
 2. Je kunt goed organiseren, plannen, prioriteiten stellen en delegeren.
 3. Je bent besluitvaardig en oplossingsgericht en neemt verantwoordelijkheid;
 4. Je bent communicatief sterk en politiek-sensitief. Je kunt strategisch denken, doelgericht handelen en constructief reageren op kritische reacties;
 5. Ervaring met besturen is een pre.

Tijdsbesteding

 • De tijdbesteding van deze functie is zeker twee dagdelen per week voor het bestuurswerk, dat kan zowel overdag als ’s avonds zijn.
 • Je bent ook ad hoc bereikbaar en beschikbaar;
 • Het betreft een onbezoldigde functie.

Interesse? Stuur een korte motivatie naar: bestuur@groenlinksprovincieutrecht.nl.

Vragen? Neem contact op met secretaris Margot Klute via bovenstaand mailadres.

 

Provinciale afdelingen

 • GroenLinks kent afdelingen, die geen rechtspersoonlijkheid hebben. Een afdeling wordt gevormd door leden in een provincie, één of meer gemeenten of een deel van een gemeente.

Een afdeling heeft in ieder geval als taak:

 • GroenLinks ter plaatse te representeren;
 • deel te nemen aan binnen het afdelingsgebied uitgeschreven verkiezingen voor vertegenwoordigende organen, voor zover dat op een verantwoorde manier mogelijk is;
 • het programma en de kandidatenlijst voor zulke verkiezingen vast te stellen.

Een afdelingsbestuur heeft tot taak:

 • het dagelijks bestuur van de afdeling te voeren;
 • de politieke meningsvorming, het debat en de standpuntbepaling door de leden te organiseren en te faciliteren;
 • politiek talent te scouten.

Het bestuur van een provinciale afdeling heeft als bijzondere taken:

 • het stimuleren van deelname aan verkiezingen van afdelingen binnen de provincie;
 • het stimuleren van samenwerking tussen afdelingen;
 • het zo nodig op verzoek ondersteunen van afdelingen;
 • het bemiddelen bij geschillen binnen een afdeling of tussen afdelingen.