Nieuws gefilterd op Fractie

Medicijnresten uit rioolwater zuiveren

Op 6 november is Statenbreed een motie ingediend en aangenomen om te onderzoeken of de rioolzuiveringsinstallaties in de provincie Utrecht uitgebreid kunnen worden met een extra ‘trap’ om medicijnresten uit het rioolwater te halen. Op dit moment worden deze medicijnresten niet of maar zeer beperkt uit het rioolwater gehaald en daardoor komen deze terecht in het oppervlakte- en grondwater en uiteindelijk het drinkwater.

Statenlid Erna Kotkamp: “Medicijnresten in het water vormen een risico voor zowel de natuur als de volksgezondheid. GroenLinks is dan ook blij dat met deze motie de eerste stappen worden gezet om deze resten voortaan uit het rioolwater te filteren.”

Lees verder

Inwoners beter betrekken bij kap van bomen

GroenLinks heeft schriftelijke vragen gesteld over de manier waarop inwoners betrokken worden bij de kap van bomen die onder de Wet Natuurbescherming vallen. Om deze bomen te kappen volstaat het namelijk om een melding te doen bij de provincie en hoeven omwonenden niet geïnformeerd te worden. GroenLinks vindt dat inwoners wel betrokken zouden moeten worden bij dergelijke ingrepen.

Statenlid Erna Kotkamp: “Procedureel is het zo dat voor de kap van bomen die in het buitengebied staan, en onder de Wet Natuurbescherming vallen, een melding aan de provincie volstaat. De provincie kan in dat geval een kapverbod opleggen als voldaan wordt aan bepaalde voorwaarden. Als dit niet het geval is, dan kunnen bomen gekapt worden zonder dat omwonenden hiervan op de hoogte gesteld worden. Wij vinden dat omwonenden tenminste geïnformeerd moeten worden en dat de provincie daar ook op moet toezien.”

Lees verder

GroenLinks: “Neem maatregelen om klimaatverandering door verkeer te beperken”

Mobiliteit is verantwoordelijk voor zo’n 40% van de CO2-uitstoot in de provincie Utrecht. Om de klimaatdoelstellingen te halen is het belangrijk dat deze uitstoot de komende jaren fors afneemt. De provincie kan hieraan bijdragen door bijvoorbeeld eisen te stellen in aanbestedingen, gemeentes te ondersteunen en een verschuiving naar fiets en OV te stimuleren. GroenLinks heeft op 6 november een motie ingediend om in het nieuwe mobiliteitsprogramma van de provincie een klimaatparagraaf op te nemen waarin heldere doelstellingen en maatregelen worden opgenomen.

Statenlid Huib van Essen: “Wij zijn blij dat de motie is aangenomen. Met een klimaatparagraaf in het mobiliteitsprogramma wordt duidelijk welke reductiedoelstelling we nastreven en welke maatregelen we daarvoor inzetten. Zo wordt concreet wat we gaan doen en sluiten we aan bij de doelstellingen zoals deze zijn afgesproken in het Energieakkoord en verder zijn aangescherpt in het recent gesloten regeerakkoord. Het huidige beleid is namelijk onvoldoende om deze doelstellingen te behalen.”

Lees verder

GroenLinks in de bres voor omwonenden Zuilense Ring

M.M. Minderhoud, CC BY-SA 3.0

Provinciale Staten heeft op 6 november besloten om onderzoek te gaan doen naar de geluidshinder en luchtvervuiling langs de Zuilense Ring. In de door GroenLinks ingediende motie wordt het college gevraagd om de problemen in kaart te brengen en op basis daarvan te verkennen hoe geluidshinder en luchtvervuiling kunnen worden teruggedrongen. Uiterlijk volgend jaar zomer moet deze informatie er liggen zodat maatregelen nog kunnen worden meegenomen in de later in 2018 geplande trajectaanpak.

Statenlid Huib van Essen: “Omwonenden van de Zuilense Ring bij Maarssen en Maarseveen hebben nu al veel overlast van deze drukke provinciale weg. Als over een paar jaar de Noordelijke Randweg Utrecht wordt verbeterd, komt er nog meer verkeer met mogelijk veel meer extra overlast. Omwonenden maken zich daar begrijpelijkerwijs zorgen over. Ik ben blij dat we deze zorgen als provincie nu serieus nemen.”

Lees verder

Provincie maakt 9 miljoen vrij voor verdiepte kruisingen NRU

Provinciale Staten heeft op 6 november besloten om 9 miljoen extra vrij te maken voor een verdiepte aanleg van alle drie de rotondes van de Noordelijke Randweg Utrecht (NRU). De GroenLinks-fractie is blij met dit goede nieuws voor de inwoners van Overvecht. Deze extra bijdrage moet, samen met de 19 miljoen die de gemeente Utrecht al opzij zette, de minister over de streep trekken om ook een extra bijdrage te leveren. GroenLinks vindt het erg belangrijk dat dit lukt, en maakt zich zo nodig hard voor een hogere bijdrage van de provincie.

Statenlid Huib van Essen: “We moeten nu doorpakken. De NRU geeft al jaren overlast voor inwoners van het Utrechtse Overvecht. Vooral de rotondes zorgen voor veel geluidshinder, luchtvervuiling en verkeersproblemen. Door deze rotondes te vervangen door drie verdiepte ongelijkvloerse kruisingen wordt de leefbaarheid sterk verbeterd en de impact op het landschap aanzienlijk verminderd.” 

Lees verder

Betere controle op natuurcompensatie

Op 25 september werd het rapport ‘Natuurlijk bevoegd’ van de Randstedelijke Rekenkamer besproken. In dit rapport stonden de uitkomsten van het onderzoek dat de Rekenkamer deed naar het natuurcompensatiebeleid van de provincie en daaruit volgde vijf aanbevelingen om dit te verbeteren. Tijdens de Provinciale Statenvergadering is besloten om deze vijf aanbevelingen over te nemen en te verwerken in het beleid.

Statenlid Erna Kotkamp: “De provincie kan bij het weghalen van natuur, in verband met bepaalde ontwikkelingen, als voorwaarde stellen dat deze gecompenseerd moet worden zodat de hoeveelheid hoogwaardige natuur niet verminderd binnen de provincie. Dit is met name van belang voor het Natuurnetwerk Nederland om te voorkomen dat dit netwerk onderbroken wordt. Uit het rapport bleek dat de controle op deze compensatie, en met name de kwaliteit hiervan, nog voor verbetering vatbaar is. GroenLinks is dan ook blij dat de aanbevelingen uit het rapport zijn overgenomen.”

Lees verder