Nieuws gefilterd op Fractie

Volle vaart aan de slag met een groene en sociale energietransitie

Klimaatverandering vraagt een voortvarende aanpak en versnelling van de energietransitie. Dat is ook het uitgangspunt van het coalitieakkoord ‘Nieuwe energie voor Utrecht’. Met het door Provinciale Staten aangenomen programmaplan energietransitie gaat er vaart gezet worden. En dat mag ook, want waar Nederland het slechtste jongetje van Europa is, is Utrecht dat van Nederland.

Statenlid Jeroen Bart: “Het is dan ook tijd om vaart te zetten! We willen daarbij echter niet alleen een groene, maar ook een sociale energietransitie. Bij de behandeling van het plan in Provinciale Staten hebben we daarom extra aandacht gevraagd voor mensen met een kleine beurs.”

Lees verder

Uitbreidingslocaties voor wonen

Vooruitlopend op de Omgevingsvisie- en verordening is er voor de uitbreidingslocaties voor wonen op 29 januari door Provinciale Staten een afwegingskader vastgesteld. Hierin wordt aangegeven wanneer uitbreiding is toegestaan. Daarbij is er specifiek aandacht voor de uitbreiding van kleine kernen.

Statenlid Marijke de Jong: “De vraag naar woningen in de provincie Utrecht is groot. Voor mensen met lage- en middeninkomens is het lastig om een huis te vinden. GroenLinks heeft daarom gepleit om juist te bouwen voor die specifieke groepen, en daarbij zorgvuldig om te gaan met de ruimte. De provincie moet daar haar regierol voor inzetten!”

Lees verder

Een nieuwe en optimistische visie op de omgeving

Uit: concept Ontwerp Omgevingsvisie provincie Utrecht, december 2019

De nieuwe Omgevingswet (2021) vraagt een visie op de leefomgeving. En een goede balans tussen het gebruiken en beschermen van de leefomgeving. De eerste concepten van de Provinciale Omgevingsvisie- en Verordening zijn er inmiddels. Het vormt een optimistische visie met mooie ambites, maar er is ook nog ruimte om één en ander aan te scherpen.

Statenlid Ali Karataş: “De Omgevingswet vraagt om integraal te denken en provinciaal te regelen wat provinciaal moet, en gemeentelijk wat gemeentelijk kan. Dat klinkt mooi, maar blijkt een hele uitdaging. Want wanneer moet iets echt provinciaal geregeld worden? En hoe maak je beleid integraal? Dat vraagt om visie, maar ook om creativiteit en slimme combinaties. En uiteindelijk gewoon doen!”

Lees verder

GroenLinks stelt vragen over vervuiling drinkwater door PFAS

Vorige week woensdag werd door drinkwaterbedrijven de oproep aan de Tweede Kamer gedaan om te voorkomen dat grond- en uiteindelijk drinkwater vervuild raakt met PFAS. Dit zou bijvoorbeeld het geval kunnen zijn bij het storten van PFAS-houdende bagger in diepe plassen. De Waterschappen onderzoeken deze mogelijkheid, omdat zij met grond en bagger zitten die ze nu niet kwijt kunnen. GroenLinks heeft hierover schriftelijke vragen gesteld.

Statenlid Suzanne Vrielink: “Het is belangrijk dat waterschappen en grondwaterbedrijven hun werk kunnen blijven doen, maar als het om ons drinkwater gaat kunnen we beter het zekere voor het onzekere nemen. PFAS is niet helemaal uit water te zuiveren. We zijn dan ook benieuwd of het college bereid is om maatregelen te nemen als er inderdaad een risico is.”

Lees verder

De fiets moet het vertrekpunt zijn bij verbeteren veiligheid Donderbergrotonde

Donderbergrotonde Leersum

Al langere tijd maakt GroenLinks zich zorgen over de verkeersveiligheid op de Donderbergrotonde in Leersum. Zo stelde de fractie vorig jaar al schriftelijke vragen om de veiligheid voor fietsers te verbeteren, bijvoorbeeld met een fietstunnel. Dit past ook bij de ambitie om op het fietspad over de rotonde een snelfietsroute te laten lopen. Daarom stemde GroenLinks tegen een motie van SGP, VVD en 50PLUS die vooral gericht was op doorstroming voor de auto.

Statenlid David Oude Wesselink: “Een duurzame oplossing voor de Donderbergrotonde zit allereerst in het verbeteren van de doorstroming voor fietsers. Bij een oplossing als een tunnel heeft de auto er uiteindelijk ook baat bij, omdat dan niet meer op fietsers gewacht hoeft te worden. De motie ging echter vooral uit van varianten die de doorstroming voor de auto verbeteren, dit terwijl de veiligheid voor de fiets en een gezonde leefomgeving het vertrekpunt moeten zijn.”

Lees verder

GroenLinks wil goede oplossing voor bereikbaarheid Schaakwijk in Zuilen

In de nieuwe dienstregeling die 14 december is ingegaan, is de route van buslijn 4 in Zuilen veranderd. Hier rijdt nu een langere en snellere bus, maar hierdoor moeten inwoners uit Schaakwijk verder lopen naar de dichtstbijzijnde halte. Dit leidde tot veel negatieve reacties van de inwoners, onder meer door de aanwezigheid van seniorenwoningen, een buurtcentrum voor ouderen en een gezondheidscentrum die langs de oude busroute liggen.

Statenlid David Oude Wesselink: “Wij begrijpen de zorgen van omwonenden en vinden dan ook dat de gedeputeerde op korte termijn in gesprek moet om te komen tot een mogelijke oplossing. Dat heeft de gedeputeerde tijdens de Statenvergadering op 11 december ook toegezegd. De motie van de SP om de verandering terug te draaien, was door de korte termijn niet uitvoerbaar en konden we daarom niet steunen.”

Lees verder