Nieuwe energie voor Utrecht

Het akkoord heeft de titel ‘Nieuwe energie voor Utrecht’ meegekregen. Een verwijzing naar niet alleen de nieuwe samenstelling van de coalitie en het college, maar ook de stevige inzet op versnelling van de energietransitie. Dit is één van de speerpunten in het coalitieakkoord, waarbij het uitgangspunt is dat iedereen mee moet kunnen delen in de opbrengsten van duurzame energieopwekking. Om hiervoor te zorgen komt er fonds voor inwoners die niet zelf in schone energie kunnen investeren. Daarnaast gaat het provinciebestuur, in nauwe samenwerking met gemeenten, op zoek naar geschikte locaties voor het opwekken van duurzame energie. Daarbij wordt gedacht aan locaties langs snel- en waterwegen en bij grote industrieterreinen. Waar nodig worden op termijn locaties aangewezen.

Natuur en biodiversiteit

Voor natuur komt flink meer geld beschikbaar. In 2027 moet de in 2011 afgesproken opgave van 1506 hectare nieuwe natuur gerealiseerd zijn. Deze periode wil het college per jaar tenminste 125 hectare realiseren. Daar bovenop moet er nog 3000 hectare natuur gerealiseerd worden in de groene contour, om die opgave te versnellen wordt er de komende periode 12 miljoen euro beschikbaar gesteld voor het realiseren van tenminste 400 hectare groene contour in 2023. Ook gaat de provincie inzetten op het beschermen van weidevogels en insecten. De provincie geeft zelf het goede voorbeeld door te kiezen voor ecologisch bermbeheer.

Investeren in openbaar vervoer en de fiets

De provincie gaat ook investeren in openbaar vervoer en de fiets. Dat betekent onder meer vaker en sneller rijdende bussen, flexibelere vormen van vervoer voor het landelijk gebied en extra geld voor onder meer het verbeteren van de OV-bereikbaarheid op locaties waar deze de afgelopen jaren te veel achteruit is gegaan. Voor de fiets wordt geïnvesteerd in snelfietsroutes en het aanleggen van doorgaande fietspaden. Daarnaast wordt het aantal fietsenstallingen en voorzieningen rond OV/fiets knooppunten uitgebreid.

Gezond wonen en leven

Samen met gemeenten wordt de woningbouwproductie verhoogd naar 10.000 woningen per jaar. Daarin wordt gestuurd op minstens 50% betaalbare woningen voor starters, ouderen en eenpersoonshuishoudens. Dan gaat het om zowel sociale huurwoningen als middenhuur. Voor kleinere steden en dorpen geldt dat in specifieke situaties en onder voorwaarden kleinschalige uitbreiding mogelijk is.

Sociale agenda, sport en cultuur

Er komt ook een sociale agenda om de participatie en acceptatie van kwetsbare groepen te versterken en onder meer eenzaamheid, discriminatie en laaggeletterdheid tegen te gaan. Ook wordt cultuureducatie uitgebreid naar het voortgezet onderwijs, wordt er meer in festivals geïnvesteerd en komt er een provinciaal sportakkoord gericht op sport in de openbare ruimte en inclusieve sport. Ook is het tegengaan van discriminatie en het bevorderen van de veiligheid, weerbaarheid en sociale acceptatie van LHBTI’s in het akkoord opgenomen.